23 Şubat 2024 Cuma / 12 Şaban 1445
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Yönetim

Prof. Dr. Ömer KARA

Profesör:  
Atatürk Üniversitesi, 2013

Doçent:  
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 2008

Doktora:  
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001

Yüksek Lisans:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI, 1996

Araş. Gör:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, 1993

Lisans:
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 19889

_2328101862013_

2007-2008 yılı sosyal bilimler alanında en çok kitap yayınlama ödülü Yüzüncü Yıl Üniversitesi , 2009

Tez | Yüksek Lisans
1.                        KARA, Ö. (1996) "Kur`an`da Cennet".

Tez | Doktora
2.                        KARA, Ö. (2001) "Kur’ân’ın Anlaşılmasında ‘İtibâr Sebebin Husûsîliğine Değil, Lafzın Umûmîliğinedir’ İlkesine Usûlcülerin Metodolojik Yaklaşımları ".

Makale | Ulusal Hakemli
3.                        KARA, Ö. (1993) "Fuzuli`nin Tevhidinde Ayet, Hadis ve İslami İlimlere Yapılan Atıflar". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, 4(4), 213-232
4.                        KARA, Ö. (1997) "Kur’ân Tercemesi Üzerine". Ekev Akademi Dergisi, 1(1), 189-203
5.                        KARA, Ö., DAĞ, M. (1998) "İmamiye Şiasının Kur’ân’a Eklemeleri ve Kıraat Farklılıkları (çeviri)". Ekev Akademi Dergisi , 1(3), 207-235
6.                        KARA, Ö. (1998) "Allah’a Yabancılaşma: Şirk (çeviri)". Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2(2), 361-374
7.                        KARA, Ö. (1998) "Eschatological Themes in the Qur`an: Tanıtım ve Tenkit". Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2), 336-360
8.                        KARA, Ö. (1998) "Kur’ân`da Âdem Cenneti -Mekan Boyutuna İlişkin Tartışmalar". Ekev Akademi Dergisi, 1(3), 77-111
9.                        KARA, Ö. (1999) "Belağatta Bir İcaz-ı Hazf Çeşidi: İhtibak -Kur’ân Metinlerindeki Pratiği-". Ekev Akademi Dergisi, 2(1), 118-162
10.                        KARA, Ö. (1999) "Kevserî`nin Makalat`ındaki Tefsîrle İlgili Makalelerin Muhteva Tanıtımı". Ekev Akademi Dergisi, 1(4), 165-178
11.                        KARA, Ö. (2000) "Kur’ân Cenneti (çeviri)". Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(3), 397-428
12.                        KARA, Ö. (2000) "Bikâ’î’nin ‘Nazmu’d-Durer’inde Yer Alan ‘İhtibak Metinleri’ –Bir İnşa Denemesi-". Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(3), 149-224
13.                        KARA, Ö. (2000) "Belağat İlminde İki İfade Biçimi: İcaz ve İtnab -Kur’ân Metninin Anlaşılmasındaki Fonksiyonu Üzerine Bir Deneme-(I)". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1), 353-388
14.                        KARA, Ö. (2001) "Eskatolojik Bir Sembol Olarak Arş (çeviri)". Ekev Akademi Dergisi , 6(10), 255-276
15.                        KARA, Ö. (2001) "Cehennemin Tanımlayıcı İsimleri ve Bunların Eleştiri Altındaki Gelişimi (çeviri)". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1), 299-352
16.                        KARA, Ö., DAĞ, M. (2002) "Kur’ân 7/40: Deve İğnenin Deliğinden Geçinceye Kadar (çeviri)". Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2(4), 1-7
17.                        KARA, Ö. (2002) "Gazali Üzerine Yapılan Çalışmalar -Bibliyografik Bir Deneme-". Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2(2), 1-30
18.                        KARA, Ö. (2002) "Neşati`nin Hılye-i Enbiyası`nın Dini Kaynakları". Akademik Araştırmalar Dergisi, 7(13), 1-48
19.                        KARA, Ö. (2002) "Belağat İlminde İki İfade Biçimi: İcaz ve İtnab -Kur’ân Metninin Anlaşılmasındaki Fonksiyonu Üzerine Bir Deneme-(II)". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (3), 249-298
20.                        KARA, Ö. (2003) "Bakire’nin Saçları ve Yıldızlı Gökler –Me’ani Rehberleri ve İki Yazma Bağlamında Belağatının Pratik Yönü-II (çeviri)". Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 3(11), 67-84
21.                        KARA, Ö. (2003) "Bakire’nin Saçları ve Yıldızlı Gökler –Me’ani Rehberleri ve İki Yazma Bağlamında Belağatının Pratik Yönü- I (çeviri)". Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, 3(10), 68-81
22.                        KARA, Ö. (2003) "İlim Geleneğimizde ‘Anlama’ ve ‘Nakil/Nispet’ Problemi –Usulu’l-Fıkıh’ta Dört Örnek Üzerinden Bir Tahlil Denemesi". Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 3(4), 59-86
23.                        KARA, Ö. (2003) "Arap Dilbilimindeki ‘Teradüf’ Olgusunun ‘Furûk’ Paralelinde Tarihsel Süreci ve Arkaplanı -el-Furûku’l-Luğaviyye’ye Giriş (I)-". Ekev Akademi Dergisi, 7(14), 197-220
24.                        KARA, Ö. (2004) "Morfolojik (Sarfî) ve Leksikolojik (Mu’cemî) Delaletler Arasında Esmau’l-Hüsna’da Teradüfün Nefyi [ve Furûk’un İsbatı] (çeviri)". Marife Dergisi, 4(1), 207-225
25.                        KARA, Ö. (2004) "Arap Dilbilimindeki ‘Terâdüf’ ve ‘Furûk’ Argümanlarının Mukayeseli Tahlili –el-Furûku’l-Luğaviyye’ye Giriş (III)-". Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 4(4), 117-146
26.                        KARA, Ö. (2004) "Müellifi Bilinmeyen Bir ‘Furûk’ Risalesinin Tenkitli Neşri –[el-Furûku’l-Luğaviyyetü’l-Muhtâre fi’l-Müfredâti’l-Mütekâribe]-". Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 4(2), 173-212
27.                        KARA, Ö. (2004) "Arap Dilbilimindeki ‘Terâdüf Literatürünün ‘Furûk’ Paralelinde Tesbit ve Tahlili -el-Furûku’l-Luğaviyye’ye Giriş (II)-". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 45(2), 219-253
28.                        KARA, Ö. (2004) "Ömer b. Ali el-İspiri’nin Furûkla İlgili Bir Risalesinin Tenkitli Neşri –er-Risale fi Ma’ne’l-Hamd ve’ş-Şükr ve’l-Medh ve’s-Sena ve Suveru’l-İctimai ve’l-İftiraki Beynehüm-". Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (21), 185-238
29.                        KARA, Ö. (2005) "Toshihiko Izutsu’nun Kur’ân Semantiğinde Mühmel Boyut: el-Furuku’l-Luğaviyye –Yakınanlamlıları ‘Ayrıştırma’ Noktasında Izutsu’ya Bir Katkı-". İslami Araştırmalar Dergisi, 18(1), 16-60
30.                        KARA, Ö. (2006) "Türkiye’deki Tefsîr Akademyasının Kur’ân ve Tefsîr Alanındaki Çalışmaları: Makale, Kitap, Tebliğ, Tezler I". İslami İlimler Dergisi, 1(2), 247-282
31.                        KARA, Ö. (2006) "The Problems of Understanding and Using Quotations and References in Islamic Legal Theory –A Case Study of Four Examples-". Ekev Akademi Dergisi, 10(27), 123-143
32.                        KARA, Ö. (2007) "Türkiye’deki Tefsîr Akademyasının Kur’ân ve Tefsîr Alanındaki Çalışmaları: Makale, Kitap, Tebliğ, Tezler II". İslami İlimler Dergisi, 2(1), 245-295
33.                        KARA, Ö. (2008) "Nahvin Müsned, Müsned İleyh ve İsnad Terimleri (çeviri)". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 428-449
34.                        KARA, Ö. (2008) "İbn Teymiye ve Şeytan Ayetleri II (çeviri)". Bilge Adamlar Dergisi, 21(22), 136-145
35.                        KARA, Ö. (2008) "İbn Teymiye ve Şeytan Ayetleri I (çeviri)". Bilge Adamlar Dergisi, 19(20), 149-162
36.                        KARA, Ö. (2009) "Belağat’ın Sırları”nda Abdülkahir’in Teorisi: Psikolojik Bir Yaklaşım (çeviri)". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 388-406
37.                        KARA, Ö. (2009) "Çirkini Güzelleştirme ve Güzeli Çirkinleştirme: Klasik Arap Literatüründe Paradoks (çeviri)". Usul Dergisi, (8), 175-208
38.                        KARA, Ö. (2009) "Arapçanın Hermenötik Terminolojisi: Paradoks ve Mana Üretimi (çeviri)". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(6), 388-406
39.                        KARA, Ö. (2009) "İbn Teymiye ve Şeytan Ayetleri III (ceviri)". Bilge Adamlar Dergisi, 23(24), 100-111
40.                        KARA, Ö. (2010) "Batılı Arapça Gramer Eserlerinin Gelişimi (çeviri)". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 144-156
41.                        KARA, Ö. (2010) "Arap Şiirinde Aslî Günah[: el-İqwâ/الإقواء] (çeviri)". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 149-163
42.                        KARA, Ö. (2011) "Susamış Bir Baykuşun Yankıları: İslam Öncesi Arap Şiirinde Ölüm ve Öte Dünya (çeviri)". Bilge Adam Dergisi, (26), 119-132
43.                        KARA, Ö. (2012) "Makâmât ve Edebiyat: Hemedânî’nin ‘el-Makâmetü’l-Medîriyye’si (çeviri)". Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (37), 185-208
44.                        KARA, Ö. (2012) "Meşhur Ama Az Tanınan Çok Yönlü Bir İlim Adamı: Rağıb el-Isfahani". Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (38), 101-146
45.                        KARA, Ö. (2012) "Rağıb’ın Müfredatında Furuk Malzemeleri: Sunuş Şekilleri ve Tespit Metotları". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(23), 317-340

Bildiri | Sempozyum
46.                        KARA, Ö. "İslam Geleneğinde Ümera Huzurundaki Bilimsel Toplantıların Osmanlıcası: Huzur Dersleri". Osmanlı Toplumunda Kur’an Kültürü Ve Tefsir Çalışmaları
47.                        KARA, Ö. "Tefsir Derslerinden Bilgisayar İmkânlarından Yararlanma Adlı Tebliğin Müzakeresi". Iv. Tefsir Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı Ve Sempozyumu
48.                        KARA, Ö. "Prof. Dr. Remzi Kaya’nın “Vahiy öncesi Hicazda müşrik arapların inanç ve ibadetleri” adlı tebliğin müzakeresi". Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu Sempozyumu
49.                        KARA, Ö. "Prof. Dr. Ömer Dumlu’nun “Toplumun Kur’an, Meal ve Tefsir Algısı: Durum Tespiti ve Öneriler” adlı tebliğinin Müzakeresi". Kur’an’ın Anlaşılmasına Doğru -tefsir Ve Toplum-
50.                        KARA, Ö. "İlker Yenen’in “İslam’da Babaya Biçilen Rolün Psikolojik Tahlili: Hz. Muhammed Örneği” adlı Tebliğinin Müzakeresi". Kur’an’da Aile Sempozyumu
51.                        KARA, Ö. "Türkiye’de Tefsir Akademyasının Gelişim Süreci: Tarihsel Dönemler, Akademik ‘Konu’ Kategorilerinin Analizi ve Problemlerimiz". Tarihten Günümüze Kur’an’a Yaklaşımlar
52.                        KARA, Ö. "el-Furuku’l-Luğaviyyenin Bir Kur’an İlmi Olma İmkanı Üzerine". Tarihten Günümüze Kur’an İlimleri Ve Tefsir Usulü, 241-274
53.                        KARA, Ö. "Ömer b. Ali el-İspirî: Hayatı, Eserleri ve Bir Risalesinin Tanıtımı". Türk-islam Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 211-248
54.                        KARA, Ö., ÜNAL,, M., ACUNER, , H. "Akademisyenlere ve Öğrencilere Göre İlahiyat Fakültelerindeki Tefsîr Öğretimi Hakkında Bir Alan Araştırması". Tefsîr Eğitim Ve Öğretim Problemleri: Sempozyum Tebliğ Ve Müzakereleri , 57-81

Kitap | Yayınlanmış kitap (Yurtiçi)
55.                        KARA, Ö. (2007) "Tefsîr Akademisyenleri Biyografisi".
56.                        KARA, Ö. (2009) "Vahiy-Vakıa İlişkisi –Metodolojik Bir Yaklaşım".
57.                        KARA, Ö. (2009) "Kur’an’ın Anlaşılmasında Yakınanlamlılık ve Nüans: Rağıb el-Isfahani Örneği".
58.                        KARA, Ö. (2009) "Ebedi Saadet: Cennet".
59.                        KARA, Ö. (2012) "Kur’an Fonetiği (Tilavet Sanatı)".

Kitap | Derleme kitap
60.                        KARA, Ö. (2012) "Arap Dilbilim Tetkikleri -I-".

Kitap | Bölüm, madde ve ünite yazarlığı
61.                        KARA, Ö. (2006) "el-Müfredât: Râğıb el-İsfahânî’nin (ö. V./XI. Yüzyılın ilk çeyreği) Kur’an’daki Garîb Kelimelere Dair Sözlüğü". Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi , (31)
62.                        KARA, Ö. (2007) "Râğıb el-İsfahânî (ö. V./XI. Yüzyılın ilk çeyreği)". Türkiye Diyanet Vakfi İslam Ansiklopedisi, (34)
63.                        KARA, Ö. (2010) "Ünite 7: Kur’an Lafızlarına Dair İlimler". Tefsir Tarihi Ve Usulü (anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı)
64.                        KARA, Ö. (2010) "Ünite 6: Tefsir Ekolleri". Tefsir Tarihi Ve Usulü (anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı)
65.                        KARA, Ö. (2012) "Ünite 13: Mülk Suresi ve Tefsiri". Tefsir (atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı)
66.                        KARA, Ö. (2012) "Ünite 12: Kısa Sureler ve Tefsiri (Hümeze-Duha Arası)". Tefsir (atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı)
67.                        KARA, Ö. (2012) "Ünite 8: Kur’an’da Sabır, Şükür ve Tevekkül". Tefsir (atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programı)

Kitap | Alanında kitap çevirisi
68.                        KARA, Ö. (1993) "Muhtasaru İtkan fi Ulumi’l-Kur’ân (Kur’ân İlimleri/ Suyuti)".
69.                        KARA, Ö. (2003) "Kur’ân’da Eskatolojik Temalar".

 

 


 

 

▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: Kim emanetle yemin ederse bizden değildir!" Ebu Davud, Eyman 6, (3253)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency