23 Şubat 2024 Cuma / 12 Şaban 1445
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Yayınlar

Kur'an ve Tefsir Akademisi Araştırmaları Sayı 4

Osmanlı Toplumunda Kur'an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları 2

...... Künye içindekiler

Giriş

Ebussuûd EEfendi’nin İrşâdü’l--Akli’s--Selim ilâ Mezâyâ’l--Kitabi’l-Kerim Adlı Tefsirinin Müellif Nüshası
ADEM YERİNDE


Osmanlı Tefsir Geleneğinde Hâşiyeciliğin Önemi
-Şeyhülislam Sa‘dî Çelebi’nin (ö. 945/1539) Hâşiye-i Sûre-i Mülk ‘ale’l-Kâdî
el-Beyzâvî İsimli Hâşiye si Örneğinde Bir Değerlendirme-
ŞÜKRÜ MADEN

15. Yüzyılda Yazılmış Olan “Enfesü’l-Cevâhir” Adlı Kur’an Tercümesinin Müellifi Meselesine Dair Tespitler
İSMAİL TAŞ

Klasik Osmanlı Dönemi Müfessirlerinden Hüsamüddin Ali el-Bidlisî ve Tefsirciliği
NURETTİN TURGAY

Osmanlı Tefsir Literatüründe Hurufilik İzleri
KERİM ÖZMEN

Niyâzî--i Mısrî’nin Kur’an ve Tefsir Anlayışı
MAHMUT AY

Muhammed b. Âlim el--Aydînî el--Güzelhhisarî’nin Dua Ayetleri Tefsiri
EYÜP YAKA

Gazzîzâde Abdullâtif Efendi vve Fütûhâtü Kenzi’l-KKur’ân
Adlı Fâtiha Sûresi Tefsiri
RECEP ARPA

İslâm Geleneğinde Ümerâ Huzurundaki Bilimsel Toplantıların Osmanlıcası:
Huzur Dersleri
ÖMER KARA

Osmanlı Modernleşmesinde Batı Düşüncesinin Kur’an Yorumuna Etkisi Sorunu
CELAL KIRCA

Kur'an'ın Güncel Olaylarla İlişkilendirilmesi Sırat-ı Müstakim/Sebilürreşad Mecmuası Çerçevesinde Osmanlı Son Döneminde Sosyo-Politik Tefsir Yaklaşımı
MEHMET SUAT MERTOĞLU


Terkîb--i Bend Geleneğine Yansıyan Kur’ânî Unsurlar
-Ziyâ Paşa ve Muallim Nâcî’nin Terkîb-i Bendleri Çerçevesinde Bir Tahlil-
HARUN ÖĞMÜŞ


Şeyhulislam Musa Kazım Efendi (1858––1920) ve Safvetü’l--Beyan
fi Tefsiri’l-Kur’an’daki Tefsir Metodu
ZAFER KOÇ

Abdulkadir Sadreddin Efendi ve MMiftâhu Kunûzi’l-İİslâm
Adlı Fehrese Türü Eserinin Tefsir Literatürüne Katkısı
ALİ BENLİ

Modern Dönemde Kur’ân’ın Türkçeye Çevrilmesi Mâcerâsı
Zeki Mugâmiz’in Türkçe Kur’ân-ı Kerîm Tercemesi
MUSTAFA ŞENTÜRK

Osmanlının Son Döneminde Oryantalistlerin Kur’an Hakkındaki İddialarına Karşı
Osmanlı Ulemasının Yaptığı Çalışmalar -İsmail Fennî Ertuğrul Örneği-
HAKAN UĞUR

Elmalılı Hamdi Yazır’ın Bilimsel Tefsir Anlayışı
RECEP ORHAN ÖZEL

Tefsir Usûlü Açısından Bedîüzzaman'ın Muhâkemat'ı
YUNUS EMRE GÖRDÜK

▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sa) buyurdular ki: Kim emanetle yemin ederse bizden değildir!" Ebu Davud, Eyman 6, (3253)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency