27 Kasım 2020 Cuma / 11 Rebiü'l-Ahir 1442
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Yayınlar

Kur'an ve Tefsir Akademisi Araştırmaları Sayı 4

Osmanlı Toplumunda Kur'an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları 2

...... Künye içindekiler

Giriş

Ebussuûd EEfendi’nin İrşâdü’l--Akli’s--Selim ilâ Mezâyâ’l--Kitabi’l-Kerim Adlı Tefsirinin Müellif Nüshası
ADEM YERİNDE


Osmanlı Tefsir Geleneğinde Hâşiyeciliğin Önemi
-Şeyhülislam Sa‘dî Çelebi’nin (ö. 945/1539) Hâşiye-i Sûre-i Mülk ‘ale’l-Kâdî
el-Beyzâvî İsimli Hâşiye si Örneğinde Bir Değerlendirme-
ŞÜKRÜ MADEN

15. Yüzyılda Yazılmış Olan “Enfesü’l-Cevâhir” Adlı Kur’an Tercümesinin Müellifi Meselesine Dair Tespitler
İSMAİL TAŞ

Klasik Osmanlı Dönemi Müfessirlerinden Hüsamüddin Ali el-Bidlisî ve Tefsirciliği
NURETTİN TURGAY

Osmanlı Tefsir Literatüründe Hurufilik İzleri
KERİM ÖZMEN

Niyâzî--i Mısrî’nin Kur’an ve Tefsir Anlayışı
MAHMUT AY

Muhammed b. Âlim el--Aydînî el--Güzelhhisarî’nin Dua Ayetleri Tefsiri
EYÜP YAKA

Gazzîzâde Abdullâtif Efendi vve Fütûhâtü Kenzi’l-KKur’ân
Adlı Fâtiha Sûresi Tefsiri
RECEP ARPA

İslâm Geleneğinde Ümerâ Huzurundaki Bilimsel Toplantıların Osmanlıcası:
Huzur Dersleri
ÖMER KARA

Osmanlı Modernleşmesinde Batı Düşüncesinin Kur’an Yorumuna Etkisi Sorunu
CELAL KIRCA

Kur'an'ın Güncel Olaylarla İlişkilendirilmesi Sırat-ı Müstakim/Sebilürreşad Mecmuası Çerçevesinde Osmanlı Son Döneminde Sosyo-Politik Tefsir Yaklaşımı
MEHMET SUAT MERTOĞLU


Terkîb--i Bend Geleneğine Yansıyan Kur’ânî Unsurlar
-Ziyâ Paşa ve Muallim Nâcî’nin Terkîb-i Bendleri Çerçevesinde Bir Tahlil-
HARUN ÖĞMÜŞ


Şeyhulislam Musa Kazım Efendi (1858––1920) ve Safvetü’l--Beyan
fi Tefsiri’l-Kur’an’daki Tefsir Metodu
ZAFER KOÇ

Abdulkadir Sadreddin Efendi ve MMiftâhu Kunûzi’l-İİslâm
Adlı Fehrese Türü Eserinin Tefsir Literatürüne Katkısı
ALİ BENLİ

Modern Dönemde Kur’ân’ın Türkçeye Çevrilmesi Mâcerâsı
Zeki Mugâmiz’in Türkçe Kur’ân-ı Kerîm Tercemesi
MUSTAFA ŞENTÜRK

Osmanlının Son Döneminde Oryantalistlerin Kur’an Hakkındaki İddialarına Karşı
Osmanlı Ulemasının Yaptığı Çalışmalar -İsmail Fennî Ertuğrul Örneği-
HAKAN UĞUR

Elmalılı Hamdi Yazır’ın Bilimsel Tefsir Anlayışı
RECEP ORHAN ÖZEL

Tefsir Usûlü Açısından Bedîüzzaman'ın Muhâkemat'ı
YUNUS EMRE GÖRDÜK

▪ Günün Hadisi Şerifi
Ravi, anlattığına göre, Ubeydullah İbnu Cahş'ın nikahı altında idi. Ubeydullah Habeşistan'da vefat etti. Necaşi (ra), onu Resulullah (sav)'e nikahladı. Ve Resulullah'a bedel, Ümmü Habibe'ye dörtbin dirhem mehir verdi. Sonra onu, Aleyhissalatu vesselam'a Şürahbil İbnu Hasene ile birlikte gönderdi ve (mehir miktarını) Resulullah'a mektupla bildirdi. Resulullah aynen kabul etti. Ebu Davud, Nikah 29, (2107,2108)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency