18 Kasım 2019 Pazartesi / 21 Rebiü'l-Evvel 1441
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Yayınlar

Kur'an ve Tefsir Akademisi Araştırmaları Sayı 4

Osmanlı Toplumunda Kur'an Kültürü ve Tefsir Çalışmaları 2

...... Künye içindekiler

Giriş

Ebussuûd EEfendi’nin İrşâdü’l--Akli’s--Selim ilâ Mezâyâ’l--Kitabi’l-Kerim Adlı Tefsirinin Müellif Nüshası
ADEM YERİNDE


Osmanlı Tefsir Geleneğinde Hâşiyeciliğin Önemi
-Şeyhülislam Sa‘dî Çelebi’nin (ö. 945/1539) Hâşiye-i Sûre-i Mülk ‘ale’l-Kâdî
el-Beyzâvî İsimli Hâşiye si Örneğinde Bir Değerlendirme-
ŞÜKRÜ MADEN

15. Yüzyılda Yazılmış Olan “Enfesü’l-Cevâhir” Adlı Kur’an Tercümesinin Müellifi Meselesine Dair Tespitler
İSMAİL TAŞ

Klasik Osmanlı Dönemi Müfessirlerinden Hüsamüddin Ali el-Bidlisî ve Tefsirciliği
NURETTİN TURGAY

Osmanlı Tefsir Literatüründe Hurufilik İzleri
KERİM ÖZMEN

Niyâzî--i Mısrî’nin Kur’an ve Tefsir Anlayışı
MAHMUT AY

Muhammed b. Âlim el--Aydînî el--Güzelhhisarî’nin Dua Ayetleri Tefsiri
EYÜP YAKA

Gazzîzâde Abdullâtif Efendi vve Fütûhâtü Kenzi’l-KKur’ân
Adlı Fâtiha Sûresi Tefsiri
RECEP ARPA

İslâm Geleneğinde Ümerâ Huzurundaki Bilimsel Toplantıların Osmanlıcası:
Huzur Dersleri
ÖMER KARA

Osmanlı Modernleşmesinde Batı Düşüncesinin Kur’an Yorumuna Etkisi Sorunu
CELAL KIRCA

Kur'an'ın Güncel Olaylarla İlişkilendirilmesi Sırat-ı Müstakim/Sebilürreşad Mecmuası Çerçevesinde Osmanlı Son Döneminde Sosyo-Politik Tefsir Yaklaşımı
MEHMET SUAT MERTOĞLU


Terkîb--i Bend Geleneğine Yansıyan Kur’ânî Unsurlar
-Ziyâ Paşa ve Muallim Nâcî’nin Terkîb-i Bendleri Çerçevesinde Bir Tahlil-
HARUN ÖĞMÜŞ


Şeyhulislam Musa Kazım Efendi (1858––1920) ve Safvetü’l--Beyan
fi Tefsiri’l-Kur’an’daki Tefsir Metodu
ZAFER KOÇ

Abdulkadir Sadreddin Efendi ve MMiftâhu Kunûzi’l-İİslâm
Adlı Fehrese Türü Eserinin Tefsir Literatürüne Katkısı
ALİ BENLİ

Modern Dönemde Kur’ân’ın Türkçeye Çevrilmesi Mâcerâsı
Zeki Mugâmiz’in Türkçe Kur’ân-ı Kerîm Tercemesi
MUSTAFA ŞENTÜRK

Osmanlının Son Döneminde Oryantalistlerin Kur’an Hakkındaki İddialarına Karşı
Osmanlı Ulemasının Yaptığı Çalışmalar -İsmail Fennî Ertuğrul Örneği-
HAKAN UĞUR

Elmalılı Hamdi Yazır’ın Bilimsel Tefsir Anlayışı
RECEP ORHAN ÖZEL

Tefsir Usûlü Açısından Bedîüzzaman'ın Muhâkemat'ı
YUNUS EMRE GÖRDÜK

▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sav)'a bir kadın gelerek: "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Sana nefsimi bağışlamaya geldim." Aleyhissalatu vesselam kadına şöyle bir nazar edip sonra tepeden tırnağa gözden geçirdi, bir de sabit baktı ve sonunda (hiçbirşey söylemeden) başını yere eğdi. Kadın, Resulullah (sav)'ın hakkında hiç bir hükme varmadığını görünce oturdu. Derken bir adam doğrulup: "Ey Allah'ın Resulü! Sizin ona ihtiyacınız yoksa onu bana nikahlayın!"dedi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Yanında (buna mehir olarak verecek) bir şeyler var mı?" diye sordu. Adam: "Vallahi yok ey Allah'ın Resulü!" deyince: "Ailene git, bir şeyler bulabilecek misin bir bak." dedi. Adam gitti ve az sonra geri geldi: "Hayır, vallahi ey Allah'ın Resulü hiç bir şey bulamadım!" dedi. Resulullah tekrar: "İyi bak, demirden bir yüzük de mi yok!" buyurdu. Adam tekrar gidip yine geri geldi ve: "Hayır! Vallahi ya Resulullah, demirden bir yüzük bile yok! Ancak işte şu izarım var, yarısı onun olsun" dedi. Sehl der ki: "Adamın ridası yoktu" Aleyhissalatu vesselam: "İzarın ne işe yarar? Onu sen giyecek olsan onun üzerinde birşey olmayacak, şayet o giyecek olsa senin üzerinde bir şey kalmayacak!" buyurdular. Bunun üzerine adam oturdu. Epey bir müddet oturduktan sonra, kalktı. Resulullah (sav) onun döndüğünü görünce, geri çağırılmasını söyledi. Adamı çağırdılar. "Kur'an'dan ne biliyorsun (hangi sureler ezberinde?)" diye sordu. Adam: "Şu şu sureleri biliyorum!" diye bildiklerini saydı. Yani sen bunları ezbere okuyor musun?" diye tekrar sordu. Adam: "Evet!" deyince, Resulullah (sav): "Haydi git, ben kadını sana temlik ettim" buyurdu. (Bir rivayette: "Kur'an'dan bildiklerinen öğretmen) mukabilinde onu sana nikahladım" buyurdu) Buhari, Nikah 6, 32, 35, 37, 40,44, 50, 51, Vekale 9, Fedailu'l-Kur'an 21, 22, Libas 49; Müslim, Nikah 76, (1425); Muvatta, Nikah 8, (2, 626); Ebu Davud, Nikah 31, (2111); Tirmizi, Nikah 22, (1114); Nesai, Nikah 62, (6,113)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency