18 Kasım 2019 Pazartesi / 21 Rebiü'l-Evvel 1441
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Yayınlar

Kur'an ve Tefsir Akademisi Araştırmaları Sayı 2

Tarihten Günümüze Kur'an'a Yaklaşımlar

......

Künye
İçindekiler


Giriş

Varlık ve Bilgi Cihetinden Kur'an
Tahsin GÖRGÜN

Kur'an'da Anlam Zenginliği
M. Halil ÇİÇEK

Kur'an'da Ritmik Yapı
Ahmet YÜKSEL

Kur’ân-ı Kerîm'in Anlaşılmasında Belâgatin Rolü: 'Tevriye Sanatı Örneği'
Ali BULUT

Kur'an Dilinde Ehl-i Kitab Kültürünün İzleri: Sosyo-Linguistik Bir Yaklaşım
Necmettin GÖKKIR

Müfessirin Kur'an'ı Tefsirinde Etkili Unsurlar ve Müfessirin Yönteminin Tespiti
Süleyman KARACELİL


Tefsiri Oluşturan Sorular ve Tefsir Formlarının Oluşum Süreci
İbrahim GÖRENER

Nüzûl Sırasına Göre Âyet Âyet Kur'an'ın Yorumu
Ömer DUMLU – Rıza SAVAŞ

Bir Anlama Sorunu Olarak Kur'an Yorumlarında Rasyonalizasyon
Celal KIRCA

Kültür ve Ortak Zihniyetin Yoruma Etkisi Açısından Rivâyet ve Dirâyet Tefsirleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Talip ÖZDEŞ

Geçmişin Kozmos'undan Kaotik Çağdaşlığa: Tefsir Bağlamında Bir Çözümleme Denemesi
Mehmet ÇİÇEK

Şiî-İmâmî Tefsir Kültürünün Genel Karakteristikleri
Mustafa ÖZTÜRK

Zeydiyye'nin Tefsir Anlayışı
Mehmet ÜNAL

İctimaî Tefsirden Sosyolojik Tefsire
-Kavram ve İçerik Analizi Işığında Bir Değerlendirme-
Mustafa KARAGÖZ

İbn Haldûn'da Kur'an'ı 'Sosyolojik' Okuma
Ejder OKUMUŞ

Kur'an'a Bilimsel Yaklaşımın Değerlendirilmesi
Veysel GÜLLÜCE


Kur'an'ın Bilimsel Veriler Işığında Yorumlanmasına Eleştirel Bir Yaklaşım
Şehmus DEMİR

Kur'an'a Sol'dan Yaklaşım
Mustafa TEKİN

Günümüz Tefsir Çalışmalarında Yeni bir Yöntem: Konulu Tefsir Metodu
Şahin GÜVEN

Konulu Tefsir: Hedef, İmkân ve Sınırları
Bilal GÖKKIR

Tefsir ve Te'vilin Temel İlkeleri Açısından
Secavendî'nin Mânaya Tesir Eden Önemli Üç Hatası
M. Zeki DUMAN

Eski Anadolu Türkçesi Döneminde (XIII-XV. Yüzyıl) Yapılmış Kur'an Tercümeleri
Mustafa ÖZKAN

Çağdaşçı 'Kur'an'da Kadın' Yorumunun Eleştirisi
Mehmet PAÇACI

Kur'an Perspektifinden Yaratılış İtibariyle Kadına Bakış
Hatice K. ARPAGUŞ

Tefsir Akademisinin Türkiye Serüveni
Ömer KARA
▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sav)'a bir kadın gelerek: "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Sana nefsimi bağışlamaya geldim." Aleyhissalatu vesselam kadına şöyle bir nazar edip sonra tepeden tırnağa gözden geçirdi, bir de sabit baktı ve sonunda (hiçbirşey söylemeden) başını yere eğdi. Kadın, Resulullah (sav)'ın hakkında hiç bir hükme varmadığını görünce oturdu. Derken bir adam doğrulup: "Ey Allah'ın Resulü! Sizin ona ihtiyacınız yoksa onu bana nikahlayın!"dedi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Yanında (buna mehir olarak verecek) bir şeyler var mı?" diye sordu. Adam: "Vallahi yok ey Allah'ın Resulü!" deyince: "Ailene git, bir şeyler bulabilecek misin bir bak." dedi. Adam gitti ve az sonra geri geldi: "Hayır, vallahi ey Allah'ın Resulü hiç bir şey bulamadım!" dedi. Resulullah tekrar: "İyi bak, demirden bir yüzük de mi yok!" buyurdu. Adam tekrar gidip yine geri geldi ve: "Hayır! Vallahi ya Resulullah, demirden bir yüzük bile yok! Ancak işte şu izarım var, yarısı onun olsun" dedi. Sehl der ki: "Adamın ridası yoktu" Aleyhissalatu vesselam: "İzarın ne işe yarar? Onu sen giyecek olsan onun üzerinde birşey olmayacak, şayet o giyecek olsa senin üzerinde bir şey kalmayacak!" buyurdular. Bunun üzerine adam oturdu. Epey bir müddet oturduktan sonra, kalktı. Resulullah (sav) onun döndüğünü görünce, geri çağırılmasını söyledi. Adamı çağırdılar. "Kur'an'dan ne biliyorsun (hangi sureler ezberinde?)" diye sordu. Adam: "Şu şu sureleri biliyorum!" diye bildiklerini saydı. Yani sen bunları ezbere okuyor musun?" diye tekrar sordu. Adam: "Evet!" deyince, Resulullah (sav): "Haydi git, ben kadını sana temlik ettim" buyurdu. (Bir rivayette: "Kur'an'dan bildiklerinen öğretmen) mukabilinde onu sana nikahladım" buyurdu) Buhari, Nikah 6, 32, 35, 37, 40,44, 50, 51, Vekale 9, Fedailu'l-Kur'an 21, 22, Libas 49; Müslim, Nikah 76, (1425); Muvatta, Nikah 8, (2, 626); Ebu Davud, Nikah 31, (2111); Tirmizi, Nikah 22, (1114); Nesai, Nikah 62, (6,113)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency