18 Kasım 2019 Pazartesi / 21 Rebiü'l-Evvel 1441
Türkçe  |  English
“Sizin en hayırlınız Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir” H.Ş.
Yayınlar

Kur'an ve Tefsir Akademisi Araştırmaları Sayı 1

Tarihten Günümüze Kur'an İlimleri ve Tefsir Usulü

  Makale Yazarları
Dizin
..... Giriş
  Kur’an’ı Anlamada Siyak-Sibakın Önemi
Ali BAKKAL
  Tefsirde Yeni Yöntem Arayışları ve Klasik Tefsir Metodu
Lütfullah CEBECİ
  Kur’an’da Neshe Delil Gösterilen ve Mensûh Addedilen Âyetlerin
Mâna Yönünden Yeniden Değerlendirilmeleri
M. Zeki DUMAN
  Konulu Tefsir Metodu Bir Usûl Sayılabilir mi ve Bunun Kur’an’ı Anlamaya Katkısı
Ömer DUMLU
  Bazı Âyetlerin Anlamları ile İlgili Mülahazalar
Mevlüt GÜNGÖR
  Yaygın Halk Kültürünün Tefsir Üzerindeki Etkileri
M. Sait ŞİMŞEK
  Tefsir Usûlü’nün Fıkıh Usûlü’nden Arındırılması
Gıyasettin ARSLAN
  Tefsir Usûlünün İlk Kaynakları Üzerine Bir Tetkik
İsmail ÇALIŞKAN
  Meryem Sûresi Kıssalarında Dil ve Üslup
Bilal GÖKKIR
 

Tefsir Usûlü ve Kur’an İlimlerinin Tefsir Yöntemi Açısından Değerlendirilmesi
İbrahim GÖRENER

  el-Furûku’l-Luğaviyye’nin Bir Kur’an İlmi Olma İmkânı Üzerine
Ömer KARA
  Yeni Bir Tabakâtü’l-Müfessirîn Denemesi
Muhammet ABAY
  Tefsir Usûlünün Yeniden İnşasına Fıkıh Usûlünün Katkısı
Burhan BALTACI
  Filolojik Tefsirle Rivâyet Tefsirinin Buluşma Noktası: Zeccâc’ın Meâni’l-Kur’an’ı
Ali BULUT
  Tefsir Usulünde “ Lafız-Mana” İlişkisinin Tespiti ve Bağlam Bilgisinin Önemi
Necmettin GÖKKIR
  Tefsirde Şiirle İstişhad Açısından Hicrî 2. Asrın Önemi
Hârun ÖĞMÜŞ
  Semantik Analiz Yönteminin Kur’an’a Uygulanmasına Dair
Hasan YILMAZ
  Türkiye’de Tefsir Usûlü/ Ulûmu’l-Kur’an Tartışmaları
Ali BULUT
  Tefsir Usûlüne Duyulan İhtiyaç
Mehmet DEMİRCİ
  Tefsir Usûlünün Yeterliliği
Süleyman KARACELİL
  Vücûh ve Nezâirin Terimleşme Süreci
Mustafa KARAGÖZ
  Âyetleri Anlamada Hadis Algısının Etkisi
Salih KESGİN
  Mekke Tefsir Ekolünün Ulûmu’l-Kur’an İle İlgili Görüşleri
Nur Ahmet KURBAN
▪ Günün Hadisi Şerifi
Resulullah (sav)'a bir kadın gelerek: "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Sana nefsimi bağışlamaya geldim." Aleyhissalatu vesselam kadına şöyle bir nazar edip sonra tepeden tırnağa gözden geçirdi, bir de sabit baktı ve sonunda (hiçbirşey söylemeden) başını yere eğdi. Kadın, Resulullah (sav)'ın hakkında hiç bir hükme varmadığını görünce oturdu. Derken bir adam doğrulup: "Ey Allah'ın Resulü! Sizin ona ihtiyacınız yoksa onu bana nikahlayın!"dedi. Resulullah (aleyhissalatu vesselam): "Yanında (buna mehir olarak verecek) bir şeyler var mı?" diye sordu. Adam: "Vallahi yok ey Allah'ın Resulü!" deyince: "Ailene git, bir şeyler bulabilecek misin bir bak." dedi. Adam gitti ve az sonra geri geldi: "Hayır, vallahi ey Allah'ın Resulü hiç bir şey bulamadım!" dedi. Resulullah tekrar: "İyi bak, demirden bir yüzük de mi yok!" buyurdu. Adam tekrar gidip yine geri geldi ve: "Hayır! Vallahi ya Resulullah, demirden bir yüzük bile yok! Ancak işte şu izarım var, yarısı onun olsun" dedi. Sehl der ki: "Adamın ridası yoktu" Aleyhissalatu vesselam: "İzarın ne işe yarar? Onu sen giyecek olsan onun üzerinde birşey olmayacak, şayet o giyecek olsa senin üzerinde bir şey kalmayacak!" buyurdular. Bunun üzerine adam oturdu. Epey bir müddet oturduktan sonra, kalktı. Resulullah (sav) onun döndüğünü görünce, geri çağırılmasını söyledi. Adamı çağırdılar. "Kur'an'dan ne biliyorsun (hangi sureler ezberinde?)" diye sordu. Adam: "Şu şu sureleri biliyorum!" diye bildiklerini saydı. Yani sen bunları ezbere okuyor musun?" diye tekrar sordu. Adam: "Evet!" deyince, Resulullah (sav): "Haydi git, ben kadını sana temlik ettim" buyurdu. (Bir rivayette: "Kur'an'dan bildiklerinen öğretmen) mukabilinde onu sana nikahladım" buyurdu) Buhari, Nikah 6, 32, 35, 37, 40,44, 50, 51, Vekale 9, Fedailu'l-Kur'an 21, 22, Libas 49; Müslim, Nikah 76, (1425); Muvatta, Nikah 8, (2, 626); Ebu Davud, Nikah 31, (2111); Tirmizi, Nikah 22, (1114); Nesai, Nikah 62, (6,113)
▪ Haberler
▪ Hızlı Erişim
İlim Yayma Vakfı, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararına çalışan bir vakıftır.
Mavigen Digital Agency